Hotel vacature: Management, Overige, Receptionist(e) Front Office, Sales en marketing, banquet sales

Planner Coordinator

Hotel vacature van: BNBSTARTUP
Locatie: 1016 RN Amsterdam, Noord-Holland
Type horeca bedrijf: Hotel
Dienstverband: Fulltime baan
Referentie nr.: 17895
Geplaatst op: 22-09-2016

Algemene informatie

BNBSTARTUP: eenjongeensnelgroeiendeondernemingmetuniekeBed&Breakfast- envakantiewoningeninenomAmsterdam. Deorganisatieisdynamischenheeftrelatiefkortelijnen, hierdoorbenjealgauwnauwbetrokken. Hierblijfthetnietbij, wantookvoor 2017 liggenergrootseplannenklaar!

IndefunctievanPlannerCoordinatorbenjeverantwoordelijkvoorhetplannenvanhetgeheleprocesvanhetopstartenvannieuwelocaties, plannenvanreserveringen, ondersteunendpersoneelalsschoonmaak, frontdeskmedewerkers, cityhosts, logistiekmedewerkersenbenjeeersteaanspreekpuntvooronze vastgoed eigenarenalshetgaatombeschikbaarheid, technischeproblemenoplossen en logistiek. Daarnaastbehandeljeoptredendewijzigingen. Overigetakenrichtenzichophetaannemenvandetelefoon, hetzorgdragenvooreenconstantebezettingopkantoor, hetcoordinerenvanwerkzaamhedenvandestagiairesenondersteundemedewerkersenhetaansturenvanreserveringspersoneel.

Je werkt nauw samen met de Accountmanager en City Management en bent key-player in het zorgdragen van naleving van afspraken met onze opdrachtgevers.

Jebelangrijksteverantwoordelijkhedenbinnendezeafdelingzijn:

·      Plannenvanallewerkzaamhedenrondonreserveringen

·      Rapporterenenopvolgenvanschades

·      Hetbeherenvanbeschikbaarheidsagendavanalleproperties

·      Contractmetvastgoedeigenaarmbtplanningenlogistiek

·      Hetzorgdragenvooreenconstantebezettingcityhostsenlogistiekemedewerkers

·      Urenregistratiedoormiddelvanbedrijfssoftware

·      Contactmetloonadministratie

·      Reserveringencontroleren  enup-to-datehoudenindeboekingssystemen

·      Opvragen van offertes en bijhouden kas

·      KennisoverdeappartementtypesenbedrijfsUSPstoepassenomzodoendedeoperatiezogoedenjuistmogelijkteimplementeren

·      GasttevredenheidwaarborgendoormiddelvandeBnbstartupServiceStandards.

Profiel

VoordezefunctiezoekenwijeenenthousiasteengedrevencollegametminimaalHBOwerk- endenkniveau. Deidealekandidaatkangoedsamenwerken, isnauwkeurig, flexibelenbehulpzaam. Eenassertiefenpro-actiefpersoondiezelfstandigmet positieve energiezijnteamledenencollegaskanaansturenenenthousiasmeren. Deidealekandidaatheeft enigerelevantewerkervaringopplanningenlogistiek, eventueelvanuiteenanderevakgebiedalslogistiek, transport, events ofmediapostproductie. UitstekendebeheersingvandeNederlandseenEngelsetaalinwoordengeschrift. KennisvanReserverings- enofPMCSoftwareiseenpre.

Vaardighedenencompetenties

·      Nauwkeurig
Resultaatgericht

·      Communicatiefvaardig

·      Stressbestendig

·      Gastvrijehouding
Representatief
Daadkrac
htig

·      Geen 9-5 mentaliteit

·      Werken volgens weekendroosters of wisselende diensten geen punt

Bijvoorkeuréénjaarervaringbinneneensoortgelijkepositie
SpreektvloeiendEngelsénNederlands. In bezig van een rijbewijs B

Overigeinformatie

Bnbstartup biedteen markt conform salaris, goede primaire- ensecundairearbeidsvoorwaarden, gebruik van bedrijfsvoertuigen, in eendynamische, ongedwongenwerksfeerineensnelgroeiendebranchmeteenjongteamvanenthousiastemedewerkers, inhetcentrumvanAmsterdam. 

Speekt de vacature en aan en herkenjijjezelfhierin? StuurdanjeC.V. enmotivatiebriefnaar: rowan@bnbstartup.com

Bedrijfscontact gegevens

Bedrijf: BNBSTARTUP
Contact persoon/ afdeling: Moore
Adres: Lauriergracht 96
1016 RN Amsterdam, Noord-Holland
Telefoon: 0618091497
Website: www.bnbstartup.com

Reageer op deze vacature

On-line solliciteren

Sollicitatie gaat direct naar het BNBSTARTUP

Solliciteer
Per post

Stuur je brief met C.V. naar:
'BNBSTARTUP'
t.a.v. Moore
Lauriergracht 96, 1016 RN Amsterdam, Noord-Holland

Vragen over deze Hotel vacature?

U kunt direct contact opnemen met dit bedrijf.
E-mail Per email
Telefoon: 0618091497

Over dit bedrijf

W: www.bnbstartup.com

Meer vacatures van dit bedrijf